Monday, May 20, 2019

Klaru katak ita konese no hatoman an ona ho sasan ida naran Komputador. Alem de utilijasaun tomak ne'ebe ita presija hatene, nune'e mos ita presija hatene historia no funsaun tomak ne'ebe maka relevante ho Komputador. Nune'e iha Publikasaun ida ne'e FI-TecLi sei fahe oituan konesimentu konaba Komputador ho nia funsaun husi kada komponente sira iha Komputador.Saida Mak Komputador ?

Liafuan Komputador foti  husi lian Latina dehan "Computare" katak "Sura ka Konta". Tamba iha momentu ne'eba, Komputador kria halai liu ba iha kontajem Aritmatika, maibe ikus mai Komputador bele utilija mos hodi halo saida deit mak la relevante ba kontajem refere.
Husi Referensia barak esplika ho sira nia maneira rasik, maibe ho nia intensaun hanesan, katak Komputador mak Makina Eletroniku ida hodi hatama dadus no prosesa dizitalmente to'o ikus mai sei fo sai hanesan Informasaun ida.

Funsionamentu husi  komputador ida sempre iha interligadu entre komponente sira hanesan Hardware, Software no Brainware.

--> Hardware : Komponente fiziku husi komputador ida ne'ebe fizikamente ita bele hare no kaer ho liman. Ezemplu hanesan Monitor, Keyboard, Mouse, Printer, Scanner, Projektor, Hardisk no seluk tan.

Iha parte hardware mos sei fahe ba elementu tolu mak hanesan : Input, Process no Output.

- Input refere ba komponente fiziku funsiona hodi hatama dadus ba iha komputador. Ezemplu hanesan Flesh Disk, Mouse, Keyboard, Scanner no seluk tan.
- Process refere liu ba iha sasan fiziku ne'ebe funsiona hodi halo prosesu ba dadus ruma ka babain ita bolu dehan kakutak husi Komputador. Prosesador husi komputador konesidu ho naran CPU (Central Processing Unit) ne'ebe movimentu hodi halo prosesu ba dadus hotu iha komputador. Ezemplu husi Prosesador ne'ebe konesidu liu maka hanesan Intel no AMD.
- Output refere liu ba komponente fiziku hirak ne'ebe halao nia serbisu hodi fo sai informasaun ruma ho modelu imajem, testu ka lian. hanesan Monitor, Prozektor, Speaker, no seluk tan.


--> Software : Hanesan sistema ida ne'ebe halao nia serbisu iha komponente fiziku nia laran. Ezistensia husi software maka sei halao komponente  fiziku sira hosi lao tuir ida-idak nia funsaun. Hanesan Sistema Operative'e u ne'ebe eziste ida komputador ida hodi nune'e komputador refere bele lao ho diak. Ezemplu hanesan sistema Operativu Linux, Windows ka MacOS, no aplikasaun sira ne'ebe ita bai-bain utilija iha ita nia komputador ruma.


--> Brainware : Refere liu ba utilijador husi komputador ida (ema ne'ebe uja Komputador), tamba se laiha utilijador ruma maka komputador sei labele lao maske ejiste ona hardware no sotware.

No ikus liu atu lao ho diak keta haluha eletrisidade,,, wkwkwkwkw....

Bom Susesu...1 comment:

SUPORTA HUSI

SUPORTA HUSI

VIZITANTE SIRA

Flag Counter

Kontaktu

Name

Email *

Message *

Subscribe

SPONSOR

Logo FI-TecLi.info

Publikasaun Popular