Tuesday, July 3, 2018

Ita hotu hatene katak transferensia dadus iha mundu agora la hanesan ho tempu uluk nian ne'ebe maka presija tempu barak hodi halo transferensia dadus husi fatin ida ba fatin seluk. Prejensa karta eletroniku sai hanesan solusaun diak ba transferensia karta ne'ebe mak fasil, lais no seguru.

Tuir mai FI-TecLi sei fo maneira manda ka haruka karta liu husi Gmail:

Keta haluha le'e mos maneira kria Gmail iha Karta Eletroniku Gmail

1. Login ba ita boot nia gmail ne'ebe mak iha ona, depois hili COMPOSE:


2. Depois sei mosu hanesan iha imajen kraik ne'e:


Koluna 3 ne'ebe permite ita atu ense ba:
  • Koluna dahuluk: Ense ema nia email ne'ebe mak ita atu manda ita nia karta ba;
  • Koluna daruak: Manda karta ne'e nia subject ka buat ruma ne'ebe relevante (hanesan iha ezemplu leten konaba TPC);
  • Koluna datoluk: Komesa hakerek ona karta nia konteudu; 
Butaun balun ne'ebe maka eziste iha okos hanesan:
  • Send: butaun ida ne'e nia funsaun atu haruka ka manda ona karta ne'ebe maka ita prepara ona iha leten;
  • Formatting Options: butaun ho nia funsaun hanesan fo formatu ka atu modifika letra, tamanu ka kor ba konteudu husi karta ne'ebe ita hakerek ona;
  • Attach File: butaun ida ne'e nia objetivu atu anexu file ruma ne'ebe maka prepara tiha ona iha komputador ne'ebe ita uja. dalabarak buataun ida ne'e ema sempre uja tamba karta ne'ebe mak ema ruma atu haruka ne'e preparadu tiha ona ho formatu PDF ka Dokumentu ho nune la presija ketik fali iha konteudu email nian;
  • Insert Files using Drive: butaun ida ne'e permite ita atu bele manda file ruma ne'ebe mak preparadu ona iha google Drive;
  • Insert Photo: butaun refere permite ita atu manda ita nia imajem balun ne'ebe mak prepara ona iha komputador;
  • Insert Link: butaun refere permite ita atu tau ka hatama link ruma ne'ebe relevante ba email refere;
  • Insert emoji: butaun ida ne'e permite ita atu hatama boneka balun ne'ebe mak iha ba ita nia karta refere. 

3. Bainhira email ne'ebe mak ita atu manda karta refere ba ne'e prontu ona, no subject karta ho nia konteudu prontu hotu ona maka hili butaun SEND hodi manda ita nia karta refere. No bainhira manda hotu tiha maka ita nia karta sei rai iha fatin ida naran sent mail.


Klalaok manda karta eletronika mak hanesan ne'e, bom susesu no adeus....
 

SUPORTA HUSI

SUPORTA HUSI

VIZITANTE SIRA

Flag Counter

Kontaktu

Name

Email *

Message *

Subscribe

SPONSOR

Logo FI-TecLi.info

Publikasaun Popular