Tuesday, August 21, 2018

Iha Publikasaun ohin loron, ita sei koalia konaba oinsa troka Template Blogger, atu nune ita nia blog sai Furak, atrai ema nia matan no sei halo ema la baruk atu vizitaπŸ˜…
Klaru katak husi Blog ida, Publikasaun importante teb-tebes. Tamba husi publikasaun ruma ne'ebe mak ita publika, sei sai hanesan matadal ida atu ajuda vizitante sira relevante ho saida mak sira Nesesita. Maibe atu halo ema la baruk ho ita nia publikasaun hirak ne'e no dada ema nia matan, maka hafurak ita nia blog ho template ne'ebe furak.
Troka template ita bele dehan hanesan prosesu ida ne'ebe importante bainhira ita hakarak iha Blog ne'ebe furak no fasil atu dada vizitante nia matan sira no sei la halo ita baruk hodi le'e konteudu sira ne'eb maka ita publika ne'e.

Bele le'e mos Historia no Maneira Kria Blog


Saida mak Template Blog?

Template hanesan file Script ida ne'ebe mak konstrui husi linguajem Html no linguajem sira seluk hanesan CSS no JavaSript ne'ebe mak sai hanesan baze ba exibir Template (Tampilan tempate) blog. File refere ho ekstensaun .xml no karik ba ema ne'ebe nonprogrammer, kode ka script sira iha laran ne'e komplikadu no estranhu liu. Maibe keta preokupa tamba  ita sei la toka konaba kode ka script hirak ne'e.

Oinsa atu bele hetan template sira.

Tuir lolos fasil tebes atu troka ka modifika template blog utilija ida ne'ebe mak Prepara ona husi Blogspot iha parte template blog. Maibe iha publikasaun ida ne'e ita sei aprende oinsa atu download template furak sira ne'ebe grauita hodi hatama ba iha ita nia blog. Ne'e duni ita sei la uja  template husi blogger nia ne'e tamba ladun furak no ladun atrativu.πŸ˜‹πŸ˜‚

Sitiu barak ne'ebe agora dadaun oferese template gratuita no prontu atu utilija iha ita nia blog bainhira download hotu ona. Bele ba vizita iha btemplates.com, soratemplates.com, zoomtemplate.com no sira seluk tan, hodi download template ne'ebe ita gosta.

1. Iha ezemplu ida ne'e hakerek nain download template utiliza btemplates.com :

Hili Template hirak ne'e ida no Download. Nune'e bainhira download hotu ona, extract tiha para ita bele hetan nia file ho ekstensaun .xml.

Oinsa atu monta Template ba Blogger

1. Ba dala uluk nian tama ita boot sira nia Blog ne'ebe mak kria antes ona, maibe karik seidauk entaun bele ba Kria Blog uluk lai. Bainhira tama ona ba ita nia blog, diretamenta ba klik iha Theme ka Tema (depende ba lingua ne'ebe mak ita uja):2. Ba iha Backup / Restore no hile template ne'ebe download noextract tiha ona ne'e:


Iha ne'eba sei ejiste file xml 2:
    1. Hili file ho template ejiste slide show foto maka hili deit naran_template.xml
 2. Maibe karik gosta liu Template sem Foto slide show maka hili de'it naran_template without slider.xml


3. Bainhira hili ona template ne'ebe ho nia exensaun .xml, bele save tiha no koko hare nia rezultadu...


Bom Susesu Guys...

Iha Kritika no ideia balun bele halohela komentariu ba iha koluna Komentariu nian..😎😎😎


4 comments:

 1. Template mak monta iha www.fi-tecli.info ne'e kapas tebes...

  kontinua...

  ReplyDelete
  Replies
  1. hehehee Obrigado barak..

   Maibe template husi http://elovia.biz mos kabas tebes,,,

   Delete
 2. kapas tbes
  obrigadu ba imi nia inisiativa hdi fahe fali ba maluk sluk
  bravo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Obrigado tamba bele vizita Blog ne, espera bele ajuda...

   Delete

SUPORTA HUSI

SUPORTA HUSI

VIZITANTE SIRA

Flag Counter

Kontaktu

Name

Email *

Message *

Subscribe

SPONSOR

Logo FI-TecLi.info

Publikasaun Popular